Tietosuojaseloste

Laadittu 20.12.2022

Tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukaisesti

Rekisterinpitäjä

Startup Lions Oy
Y-tunnus 2667703-6
Haapalankatu 1A, 15240 Lahti

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johan Backas
0405559294
johan.backas@startuplions.fi

Rekisterin nimi

Startup Lions Oy:n asiakas- osakkeenomistaja- ja kumppanirekisteri

Kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme tarjota palveluitamme ja tuotteitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Käytämme keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:  

 • Viestintä ja markkinointi. Ottaaksemme yhteyttä, ylläpitääkseemme, kehittääkseemme ja päivittääkseemme Startup Lionsin liiketoimintasuhteita ja löytääksemme uusia sijoituskohteita sekä kutsumalla sidosryhmiä ja osakkeenomistajia erilaisiin tilaisuuksiin ja kertoaksemme liiketoiminnastamme. Käsittely tässä tarkoituksessa perustuu rekisteröidyn henkilön antamaan suostumukseen tai sopimukseen rekisteröidyn henkilön ja Startup Lionsin välillä. Startup Lions suorittaa markkinointiviestintää ainoastaan joko yleisesti suurelle yleisölle tai siihen annetun nimenomaisen suostumuksen mukaisesti. Rekisteröidyllä on aina mahdollisuus myöhemmin kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestintää.
 • Potentiaalisten sijoituskohteiden etsiminen
 • Edellä kuvatun markkinoinnin ja viestinnän lisäksi keräämme tietoja kiinnostavista potentiaalisista yrityksistä potentiaalisina sijoituskohteina. Tietojen kerääminen ja potentiaalisten sijoituskohteiden seuraaminen voi olla pitkäaikaista. Kerättäviin tietoihin voi sisältyä henkilötietoa potentiaalisten sijoituskohteiden päättäjätietojen muodossa. Kyseiset henkilötiedot ovat tällöin saatavilla myös muista julkisista lähteistä.
 • Yhteistyökumppanit ja muut sopimusvelvoitteet
 • Käsittelemme henkilötietoja myös yleisellä tasolla sitä velvoittavien sopimusten täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja palveluiden hankkimisen yhteydessä. Käsittely tässä tarkoituksessa perustuu joko sopimusvelvoitteisiin tai lakiin. 
 • Viestintä. Lehdistö- ja yhtiötiedotteet Startup Lionsin tai sen sijoituskohdeyritysten koskevista kiinnostavista tapahtumista. Kutsuminen Startup Lionsin ja sen sijoituskohdeyritysten yhtiökokouksiin. Käsittely tässä tarkoituksessa perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai lain velvoitteisiin. 
 • Lailliset velvoitteet. Startup Lions kerää ja käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lain asettamat pakolliset vaatimukset esimerkiksi rahanpesun estämistä tai veroraportointia koskien.  
 • Voidaksemme tunnistaa sinut vieraillessasi verkkosivuillamme. Voimme hyödyntää koottuja henkilötietolistoja seurataksemme verkkosivujen käyttöä ja kehittääksemme niitä. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, rooli organisaatiossa)
 • Verkkosivuillamme asiointiin liittyvä tieto (ml. evästeet)
 • Tapaamisiin ja yhteydenpitoon liittyviä tietoja ja muistiinpanoja
 • Tietoja sijoituksista ja sijoituspotentiaalista
 • Tietoja osallistumisista Startup Lionsin järjestämiin tilaisuuksiin
 • Esimerkiksi rahanpesulain, veroraportointisääntelyn tai muun sääntelyn vaatimia tietoja

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään tai tämän työnantajayhteisöltä.  Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista tai muista lähteistä, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Yritystietojärjestelmän ylläpitämistä virallisista rekistereistä tai palveluista, joista vastaavat tiedot ovat saatavissa maksusta tai maksutta (kuten Fonecta Finder). Keräämme myös tietoja luottotietoyhtiöiden, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n, ylläpitämistä rekistereistä.  

Lisäksi rekisterin tietolähteinä ovat: 

 • Muut tietolähteet kuten sosiaalisen median kanavat
 • Asiakastietorekisterit kuten viranomaisten ylläpitämät ja julkiset rekisterit

Evästeet

Startup Lions voi lisäksi kerätä, käsitellä ja analysoida verkkosivuilla vierailevien henkilöiden henkilötietoja evästeiden muodossa. Evästeitä käytetään verkkosivujen käytön kävijämäärien analysoinnissa, tietosisältöjen suunnittelussa, digitaalisessa markkinoinnissa ja verkkosivujen kehittämisessä. Kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille.  


Poikkeuksena ovat

 • Henkilötietoja käsittelevät, hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietoja voidaan luovuttaa sovellettavan lain mukaisesti tai sopimusvelvoitteeseen perustuen (kuten IT- tai HR-palvelut)
 • Tietojen luovuttaminen Startup Lions-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä, kun tämä on tarpeen konsernin toimintaan kuuluvien palveluiden tuottamiseksi tai kun tämä on tarpeen hallinnollisten-, laskutuksen- tai muiden toimintojen suorittamiseksi.
 • Startup Lionsin sopimusosapuolena tai sopimusosapuolen edustajana henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakimiehille, konsulteille tai muille asiantuntijoille sekä ulkomaisille asianajotoimistoille tai muille asiantuntijaorganisaatioille, kun tämä on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.
 • Toiminnan kehittämiseen ja raportointiin liittyvä tieto, jossa yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.
 • Tuomioistuimille, lakia toimeenpaneville viranomaisille, sääntely- ja valvontaviranomaisille, asianajajille, vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille tai muille tahoille, mikäli tämä on kohtuullista ja tarpeellista lakiin perustuvan vaatimuksen käyttämiseksi tai puolustautuaksemme tällaista vaatimusta vastaan.
 • Muu viranomaisten vaatimuksesta tehtävä tietojenluovutus
 • Emme myy tai vuokraa henkilötietoja

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme asiakastietojen suojaamisesta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin. Suojaamme asiakastiedon erilaisilla fyysisillä ja sähköisillä menetelmillä sekä ohjeistuksin. Ainoastaan rajatulla henkilöstöllä on pääsy asiakastietoihin.  

Tietojen siirtäminen julkisen verkon (internet) kautta ei kuitenkaan koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan asiakastietoja kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietoja, pyrimme estämään asiakastiedon luvattoman käytön tietoturvakäytäntöjemme ja teknisen suojauksen avulla. Kaikki työntekijämme ja hyväksyttyjen kolmansien osapuolten työntekijät, joille myönnetään pääsy asiakastietoihin, ovat velvollisia pitämään kerätyt tiedot salassa.

Tietojen tarkastaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Pääsy kerättyihin tietoihin – tiedot toimitetaan kirjallisen yhteenvedon muodossa. Asiaa koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän sähköpostiin
 • Pyytää tietojensa oikaisemisesta tai päivittämistä
 • Pyytää tietojensa poistamista – mikäli tämä on lainsäädännön tai yhtiön edun puitteissa mahdollista
 • Vastustaa henkilötiedon käsittelyä
 • Peruuttaa suostumuksensa tiedon käsittelyyn
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Yhtiön velvollisuus on todentaa rekisteröidyn henkilöllisyys, jotta em. tietopyyntöihin voidaan vastata. Mikäli haluatte käyttää tässä mainittuja oikeuksianne, lähettäkää kirjallinen pyyntö sekä selvitys henkilöllisyydestänne Startup Lionsin tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle. Vastaamme tietopyyntöihin neljän (4) viikon sisällä pyynnön vastaanottamisesta.  

 

Pyrimme pitämään rekisterinsä ajantasaisina ja virheettöminä, mutta emme vastaa epätarkoista, puutteellisista tai vääristä henkilötiedoista aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.